Skip to content
043 - 3476946

HUISREGELS

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken,
incidenten en verwarring te voorkomen. Onderstaand zijn de regels weergegeven:
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
• Cliënten dienen na gebruik van speelgoed van de praktijk deze op te ruimen.
• Cliënten dienen op een dusdanige manier om te gaan met de bezittingen van de praktijk zodat er geen schade ontstaat.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
• Daar de praktijk ook mindervalide patiënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
• Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

BETALINGSREGELING

• Indien de patiënt/cliënt zelf een factuur krijgt dan dient deze door de cliënt zelf betaald te worden en daarna te worden verhaald bij de verzekering.
• De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
• Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdstom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
• Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25.00 euro, alles exclusief omzetbelasting.

PRIVACYREGLEMENT

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op de Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
• Alleen de gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.
• De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
• Indien er bijvoorbeeld door geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van behandeling bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
• Als de cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
• De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
• Als er derden (bijv. een stagiair) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
• De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zij, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of zal de behandeling beëindigd worden.
• Besproken onderwerpen met cliënten blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Fysio Daalhof

Fysio Daalhof, een begrip in Maastricht en omstreken. Bij ons kunt u altijd direct terecht!